לפנים משורת הדין פירוש. פורטל הדף היומי: לפנים משורת הדין

שהרי מדובר במידות הנפש, ואלה אינן עניין למצוות
ואולי זוהי משמעות שני הסיפורים הסותרים לכאורה שבתלמוד בעניין השבת אבֵדה המדרש שמות רבה פ' ל"א סי' ט"ו משווה את המלווה האכזר לגזלן ולרוצח

בְּחֶסֶד

לא כן דעתו של רבנו בחיי בן יוסף בעל "חובות הלבבות".

10
‏לפנים משורת הדין
גישת חכמי אשכנז תמוהה ביותר, הלוא המקרא צווח: "ודל לא תהדר בריבו"!? אל תיקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלוהיך, וחי אחיך עמך
בבא מציעא, כד לפנים משורת הדין
וגם עיקר של לפנים משורת הדין גם הוא נכנס בכלל הדין לפעמים, "ולא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא עשו לפנים משורת הדין" בבא מציעא ל ע"ב
מילון מורפיקס
בהקשר אחר נקבע, שאין מרחמים בדין
למרות הבעייתיות שבדבר, אין ספק שדבריו של הרמב"ן מעוגנים בתפיסת הצדק של ההלכה, כמוכח על ידי המעשה בשיקולאי א"ל אביי: מי כתיב ישולם? ואין מהם אחד אלא מתעסק בתענוגו כשישיגנו ויזדמן לו והוא תורתו ודתו
ישנן דוגמאות רבות אחרות בהן על האדם לנהוג לפנים משורת הדין - הרמב"ן שם כותב שהתורה לא פרטה את כולן בפירוש, אלא השאירה לנו ללמוד ולהבין מהפסוק הזה את החיוב להשתדל ולהתייחס לאחרים, בכל עניין, בדרך "הטוב והישר", ולהתאמץ להגיע לפשרה ולא לנהוג בחומרת הדין ואמר להם: מפני שיש מהם שאני נהנה בזכותו ולא אהיה כפוי טובה

שיעור לחיים פרשת ואתחנן: לפנים משורת הדין

נביע את דעתנו ונחדיר לתודעתם של המתדיינים, שבנסיבות מסוימות מן הראוי לילך לפנים משורת הדין27.

לפנים משורת הדין
משנה אבות ה י
אם חבול תחבול שלמת רעך עד בוא השמש תשיבנו לו
פורטל הדף היומי: לפנים משורת הדין
ומתרץ התוספות שיש 3 מדרגות בגדר ההליכה לפנים משורת הדין: - כאשר יש חיוב כללי לכולם ולאדם אחד יש פטור שמוציא אותו מן הכלל כאן נדרש האדם לוותר על הפטור ולנהוג משורת הדין מצד הפסוק "את המעשה אשר יעשון
ראשית, כדי להשיג את התועלת שבקיום המצוות החברתיות אפשר היה לעשות מעשים אחרים, הדומים במעט או בהרבה למצוות התקנה קובעת שהלווים ויתרו על זכותם
בראשונים נחלקו האם יש כפיה לעשות לפנים משורת הדין

משנה אבות ה י

הצד השווה בגמילות חסדים, צדקה והמקרה שלפנינו הוא, שאין אנו בתחום המשפט, כי אם בתחום המוסר.

14
פורטל הדף היומי: לפנים משורת הדין
אולם סגנון הדברים מכוון יותר לעזרה לעני מאשר לפעילות כלכלית
משורת עיקרון אתי, מוסרי ומשפטי / פרופ' דב רפל
וכן בפסקי הדין הרבניים כרך ג' עמ' 91 פסקו לתובע שיה פועל נקיון במוסד חינוכי ופו8טר על ידי ועד החינוך העצמאי בכפר אתא, כפו לתת פצויים שלא מן הדין אך לא הזכירו ענין לפנים משורת הדין
פורטל הדף היומי: לפנים משורת הדין
מילה זו, המעידה לכאורה שמדובר בפסק דין, אינה מצויה בכתבי היד של התלמוד