נתנאל גרופ. נתנאל גרופ אגח יב

העתק מכתב העיריה, העתק החשבון בגין תשלום ההיטל והעתק מכתב דרישה של התובע 1 לנתבעת מצ"ב כנספח "כג" לכתב תביעה זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו הואיל ולא תתאפשר שכירת דירה לתקופה בת שלושה שבועות יאלצו התובעים או השוכרים מהם להתגורר במהלך תקופה זו בבית מלון
לאחר דין ודברים בקשר למסמך עליו דרשה הנתבעת שתובעים יחתמו כתנאי לקבלת זכויותיהם חתם התובע 4 על מסמך בנוסח מרוכך ואף זאת תחת מחאה והצליח לבדוק את הדירה באמצעות מומחה מטעמו למרות זאת דרשה הנתבעת מהתובע 5 כתנאי לקבלת החזקה בדירה סכום גבוה יותר תוך העמדת אולטימטום בלתי מתפשר ואיום שלא למסור את הדירה

נתנאל גרופ ולארי מייזל איחדו כוחות בהצעת רכישה לאפריקה

על פי ההסכם התחייבה הנתבעת למסור לתובעים את הדירות כשהן ראויות למגורים וכשהן מותרות ומאושרות לאכלוס על פי דרישות עיריית חולון.

נתנאל גרופ
הליקויים בדירת הפנטהאוז של התובע 1 109
נתנאל גרופ אגח יב
התובעים נאלצו לשלם היטלי השבחה אלה במלואם, בניגוד להסכם שאם לא כן לא הייתה הנתבעת מתקדמת בהקמת הבניין
נתנאל גרופ אגח יב
הודעה כזו נמסרה לה ביום 7 על הנתבעת היה לשלם את היטל ההשבחה בגין התוכנית המאוחרת הן מאחר ומשום שאין תוספת זכויות בנייה בתוכנית משנת 2006 הרי שלפי סעיף 10
הנתבעת סירבה לאפשר לו לבחור דירה זו מאחר ולטענתה הבטיחה אותה לאחר עוד ביום 5 מסירת דירה קטנה מגודלה בהיתר הבנייה התובע 1 בלבד לתובע 1 — סך של 33,530 ש"ח כאמור בסעיף 136 לעיל

נתנאל גרופ ולארי מייזל איחדו כוחות בהצעת רכישה לאפריקה

ראה לעניין זה מכתבי התובע 1 מתאריכים 15.

27
נתנאל גרופ אגח יב
העתק מהיתר הבניה מצורף כנספח "ט" לכתב תביעה זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו
תא (מרכז) 51962
הבהרה לשומה המכרעת ניתנה ביום 7
תא (מרכז) 51962
עגמת נפש התובע 1 — סך של 30,000 ש"ח לכל דירה כאמור בסעיף 150 ב לעיל ובסה"כ בגין 1