הבאר השלישית טלפון. מכרזי הבאר השלישית תאגיד מים

גם הפעם פנתה ארד לבית המשפט ובפסק דין מנומק קיבל השופט עוז ניר נאוי שדן בתיק את טענות ארד במלואן הנושא רלוונטי שבעתיים בימים אלה, כאשר רעידות האדמה בצפון נמצאות על סדר היום
המכרז היה בהיקף כולל של כ-30 מיליון שקלים ולתקופה מצטברת של 12 שנה בעקבות כך, פנתה ארד בעתירה לבית המשפט המחוזי וביום 17

צור קשר

.

לראשונה תאגיד המים והביוב של רחובות
בית המשפט גם קובע כי למרות ההלכות הברורות המורות על פסילת ערבות מיטיבה, מקום בו התנהלות עורך המכרז היא שהובילה לפגם, יש להכשיר את הערבות
תשלום מסים
בני משפחה מתבקשים שלא להגיע יחד אלא לשלוח נציג אחד לצורך טיפול בעניינם
תשלום מסים
עוד נקבע כי משבוטלה החלטת רשות המים מיום 17
בית המשפט המחוזי מרכז השופט עוז ניר נאוי קבע אתמול שלישי בפסק דין יוצא דופן כי יש לבטל את החלטת "הבאר השלישית" לבטל את המכרז, וכן יש לבטל את החלטת התאגיד לפסול את הצעת ארד בשל פגם בערבות, ועל כן יש להכריז על ארד כזוכה במכרז עוד נקבע כי אם החלטתה לבטל את המכרז תבוטל, כי אז יש לקבוע כי נפל בערבות ארד פגם מהותי המחייב פסילה ולכן יש להכריז על אפקון בקרה ואוטומציה כזוכה במכרז
על כן נדחתה טענת "הבאר השלישית" כי די בכך שתיקון הסתירה במועד הערבות נמסר למציעים בהליך ההבהרות חשבון של "הבאר השלישית" בית המשפט ביטל את החלטת תאגיד "הבאר השלישית" וקבע כי ארד היא הזוכה במכרז מדי המים של רחובות בית המשפט המחוזי ביטל את החלטת תאגיד "הבאר השלישית" ברחובות, לפיה יש לבטל את מכרז מדי המים של העיר, וקבע כי יש להכריז על ארד כזוכה במכרז

תשלום מסים

כן נדחתה הטענה כי ביטול המכרז מוצדק בשל אי-ודאות שהתעוררה עקב הצורך לאגד תחת הבאר השלישית תאגידים נוספים, ונקבע כי הבאר השלישית, כחברה "רב עירונית אזורית", הייתה צריכה לצפות איגוד רשויות תחתיה.

בית המשפט ביטל את החלטת תאגיד וקבע כי ארד היא הזוכה במכרז מדי המים של רחובות
כמו כן ביצע התאגיד עבודות משמעותיות במקורות המים והביוב של העיר — שדרוג תחנות הביוב של העיר, שדרוג בארות המים שבעיר והוספת משאבות
ושוב אתכם: עיריית רחובות חוזרת לקבל קהל
זהו ניצחון שעשויות להיות לו השלכות תקדימיות למכרזים עתידיים בכל מה שקשור לאופן בו על עורך מכרז לתקן סתירות במסמכי המכרז ולאופן בו עליו להביא את הדבר לתשומת לב המשתתפים"
צור קשר
עו"ד רועי קובובסקי, שותף במשרד שבלת ושות', שייצג את חברת ארד בע"מ בהליך, מסר בתגובה: "בפסק דין אמיץ ותקדימי, ביטל בית המשפט שתי החלטות שגויות של הבאר השלישית