פירוק חברה מרצון. פירוק חברה מרצון ופרסום ברשומות חודש אחרי ההחלטה

עם פתיחת התיק בבית המשפט תיבחן האפשרות והייתכנות האם יש מקום להבראת החברה או שהפתרון היחיד לחברה הוא פירוק כדי להתחיל בפירוק מרצון נדרשת החלטה של האספה הכללית
רק אדם טבעי, ולא תאגיד, יכול להיות מפרק לאחר שחברה קיימה אסיפת בעלי מניות והחליטה על פירוקה מרצון, עליה להגיש לרשם החברות את ההודעה על הפירוק מרצון תוך 21 ימים מיום קבלת ההחלטה ולא יאוחר מכך

פירוק מרצון

סדר חלוקת הנכסים בפירוק מרצון זהה לזה שבפירוק בידי בית המשפט.

פירוק חברות
כדי להימנע מסנקציות של רשם החברות, יש צורך לפרק את החברה , וניתן לעשות זאת בתהליך של פירוק מרצון, כלומר מספיקה החלטת בעלי החברה , ללא צורך בהתערבות של בית המשפט
פירוק חברה מרצון ופרסום ברשומות חודש אחרי ההחלטה
אלו כוללים את , את ה ואת השעבוד על מטלטלין, לטובת שלטונות המס, מכוח
פירוק חברה מרצון
המפרק חייב לדווח באופן תקופתי על מהלכי הפירוק וכן להיות חשוף ל על החלטותיו בפני בית המשפט
ככל וקיים סיכוי סביר ואמיתי , יעדיף בית המשפט ללכת בדרך זו אשר יש בה להיטיב עם הנושים ועם בעלי החברה ישנם מקרים בהם בית המשפט מאפשר הליך הבראה לחברה אולם לאחר תקופת ניסיון מגיע למסקנה שאין בתוכנית ההבראה כדי לסלק את חובותיה ואין בה הבראה אמיתית רשאי בית המשפט להורות על הפסקת הליכי ההבראה והשיקום והתחלת הליכי פירוק
את התצהיר שולחים אל רשם החברות לאורך כל הליך הפירוק רשאים המפרק, הכונס הרשמי, נושים וגורמים מעוניינים אחרים לפנות לבית המשפט בבקשות שונות, כגון בקשה למתן הוראות מצד המפרק , ערעור על החלטת המפרק מצד נושים או פניה מצד נושה או בדרישה שבית המשפט יפעיל את כוחו לפקח על המפרק בכל עניין שבו הוא מפעיל את סמכותו

פירוק חברה מרצון

בכוחה של אספת הנושים למנות את המפרק ואת ועדת הביקורת ולהחליפם.

21
פירוק חברות
השלב שלאחר מכן הוא מינוי המפרק הקבוע
פירוק חברה מרצון ופרסום ברשומות חודש אחרי ההחלטה
יובהר ויודגש כי מאחר והמעסיק קשור בחוזה מול קרן הפנסיה הרי שעל העובד לפנות בתביעה כנגד קרן הפנסיה אשר תגיש תביעה כנגד החברה בגין תשלומים שלא העבירה כנדרש בחוק
פירוק חברות
הנאמן יצטרך להראות לבית המשפט כי תכנית ההבראה היא כנה ויש בכוחה אפשרות לסלק את חובות החברה לנושים
יוסי ליווה אותנו ברגישות מופלאה ומקצועיות מדהימה תביעת החוב רצוי שתיערך ותוגש באמצעות עורך דין המתמחה בתחום דיני העבודה על מנת לחשב את כל הזכויות
תצהיר כושר פירעון: הדירקטורים מצהירים שהחברה תהיה מסוגלת לעמוד בחובותיה בתוך 12 חודש עם זאת, ניתן לבצע הליך של החייאת חברה "ביטולו של חיסול"

פירוק חברה מרצון

על מנת למנוע מהעובד להמתין זמן רב לכספים ולהיות תלוי ביכולת לממש את נכסי החברה נקבע כי המוסד לביטוח לאומי ישלם לעובד את הסכומים להם הוא זכאי עד תקרה הקבועה בחוק והמוסד לביטוח לאומי יהפוך לנושה של החברה וייכנס למעשה לנעלי העובד.

8
פירוק מרצון
כך, לדוגמה, אם כאשר מגיעים לדרגת החובות הרגילים נותרו בקופת הפירוק 2 מיליון, וסך חובות החברה לנושיה בדרגה זו עומד על 20 מיליון — יקבל כל נושה בדיוק 10% מהחוב המקורי שלו, ללא תלות בשאלה מתי נוצר החוב, מהו סוג הנושה או מאפיינים אחרים של החוב המקורי
פירוק חברה מרצון ופרסום ברשומות חודש אחרי ההחלטה
בנוסף, כל חברה , כולל חברה לא פעילה חייבת לשלוח לרשם החברות דו"ח שנתי
פירוק חברות
גם חברה לא פעילה, כל עוד אינה מחוסלת צוברת חוב אגרות אצל רשם החברות