השאלת ספרים. מדורי השאלה

הערה: שמרנו את כל המכתבים שהתקבלו ע''י ההורים תיקון מס' 1 מיום 4
הגרפוטק סגור עד להודעה חדשה רכישת ספרי לימוד תיקון מס' 7 תשע"ד-2014 3

classoos

החזרת ספרי הלימוד בסוף כל שנת לימודים בבית הספר, כשהם במצב תקין ושמיש.

תוכנית השאלת ספרי לימוד דיגיטליים
פריטים אשר לא ניתנים להזמנה באמצעות הזמנה מקוונת, ניתן לבקש באמצעות
מדורי השאלה
תכנית ההשאלה לפי חוק זה תכלול ספרי לימוד בלבד; אין בהוראות חוק זה כדי למנוע מבית ספר שאין עליו חובה על פי דין ללמד בספרי לימוד מאושרים, להיכלל לתכנית השאלת ספרי לימוד
מדורי השאלה
בית ספר שבאחת משנות הלימודים התשס"א התשס"ג עד התשס"ה התשס"ז היתה נהוגה בו תכנית להשאלת ספרי לימוד, יראוהו כמי שנכלל בתכנית להשאלת ספרי לימוד לפי הוראות חוק זה; בית ספר כאמור לא יהיה זכאי לתקציב לפי סעיף 3
למידע נוסף ראו ב וכן סעיף 2 א ל קובע כי תכנית השאלת ספרי לימוד תפעל בכל בתי הספר ג בתכנית השאלת ספרי לימוד ישתתפו תלמידים שהוריהם הסכימו להשתתף בתכנית בהתאם להוראות לפי סעיף קטן א
תיקון מס' 5 תש"ע-2010 ב השר באישור הועדה יקבע דמי שאילה מרביים לתלמיד לפי דרגת הכיתה שבה הוא לומד; קביעה לפי סעיף זה תפורסם בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא עיתון נפוץ כמשמעותו בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, בעיתון המתפרסם מדי שבוע לפחות בעל תפוצה רחבה היוצא לאור בישראל בשפה הערבית, ברשת תקשורת המחשבים, ובהודעה שתומצא על ידי מנהל בית ספר לכל תלמיד תחילתו של חוק זה החל בשנת הלימודים התשס"ג התשס"ו והוא יוחל בהדרגה, לפי צווים שיקבע השר לכל שנה משנות הלימודים התשס"ד התשס"ז, התשס"ה התשס"ח והתשס"ו והתשס"ט בבתי ספר שיקבע השר בצווים, ובלבד שצו כאמור לשנת הלימודים התשס"ה התשס"ח יכלול לפחות מחצית מבתי הספר שלא נכללו בצו לשנת הלימודים התשס"ד התשס"ז ושלא חלה עליהם הוראת סעיף 8

חוק השאלת ספרי לימוד,

תחילתו של חוק זה בתחילת שנת הלימודים התשע"ה; ואולם הודעה לפי סעיף 2 ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, לעניין שנת הלימודים האמורה תימסר עד ליום ב' בסיוון התשע"ד 31 במאי 2014.

17
מדורי השאלה
תיקון מס' 7 תשע"ד-2014 5 א
השאלת ספרי לימוד (זכות)
הפרויקט נועד להקל על ההורים ברכישת ספרי הלימוד ולאפשר לכל תלמיד להצטייד בסל מלא ועדכני של ספרים וחוברת לימוד תקינים בעלות מינימלית תנאי ההצטרפות לתכנית תשלום אגרת השאלה בסך 280 ש"ח
חוק השאלת ספרי לימוד,
תיקון מס' 5 מיום 29