תוצאות קרנות. דירוג קרנות השתלמות

מדד NASDAQ 100 - NTR: המדד מורכב מ- 100 המניות הלא פיננסיות, מקומיות ובינלאומיות, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר והנסחרות ביותר בבורסת נאסד"ק בארה"ב בריאות דיגיטלית - חברות העוסקות בפיתוח מערכות ניטור מרוחקות למטופלים ומערכות אשר תפקידן לסייע לרופאים ומטופלים כאחד
נכס בסיכון - Conditional Value At Risk - CVaRe — משמעו, בחינת סיכון נמוך יחסית של המניה לאירועי קיצון בהתאם לסיווג עורך המדד, החברות הכלולות במדד מתמקדות בייצור רכבי כביש חשמליים ותתי מערכות נלוות להם, הכוללות בין היתר, מערכות הנעה, מערכות אחסון אנרגיה, מערכות טעינה חשמליים, טכנולוגיית דלק נקי ללא פליטה כמו תאי דלק מימן

בלעדי

במדד נכללות 125 מניות אשר נכללות במדדים ת"א-35 ות"א-90.

קרנות : חיפוש והשוואת קרנות
היקף המוצרים המחקים את המדד הוא הגדול ביותר מבין מדדי הבורסה
קרנות השתלמות, קופות גמל
חישוב הפקטור "נכס בסיכון" - לצורך חישוב הפקטור, מניות מאוכלוסיית המדד מדורגות בסדר יורד ו-20 המניות עם דירוג נכס בסיכון הגבוה ביותר נבחרות להרכב המדד
בלעדי
המדד הינו מדד Excess Return Index, קרי, המדד משקלל את מרכיב הגילגול של החוזים העתידיים על הסחורות הכלולות במדד
זמן לפדיון של בין שנה לשלוש שנים; 3 רכישה תעשה על בסיס תשקיף בתוקף ודיווחים מיידים בלבד
ממוצא התשואה מתחילת השנה עומד על 0 מדד DAX 30 - NTR: המדד בוחן את ביצועי 30 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר ב- Frankfurt Stock Exchange

דירוג קרנות השתלמות

תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.

1
קרנות גינצברג
אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו של הקורא
מוצרי השקעה
קרנות ההשתלמות, קופות הגמל והפנסיה באלטשולר שחם מנוהלים בהיקף של כ 122 מיליארדי שקלים
מוצרי השקעה
לעניין זה "רשימת תת ענף נדל"ן מניב ישראל" - רשימה הכוללת מניות אשר לפי הסיווג הענפי של הבורסה כלולות בתת ענף "נדל"ן מניב בישראל"
דירוג קרנות השתלמות — מסלול מניות תקופת נתונים: ינואר 2010 — מאי 2020 דירוג שם קרן השתלמות תשואה שנתית ממוצעת 1 אלטשולר שחם השתלמות מניות 8 דרגת חשיפה מרבית למטבע חוץ מהשווי הנקי של נכסי הקרן: 0 — 0%; A — עד 10%; B — עד 30%; C — עד 50%; D — עד 120%; E — עד 200%; F — מעל 200%
המדד נועד לאמוד את ביצועי אגרות החוב, בעלות זמן לפדיון של בין שנה ל- 3 שנים, המונפקות על ידי ממשלת ארצות הברית ואשר צמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן ה- CPI קרן שמטרתה להשיג תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד מסוים

קרנות השתלמות, קופות גמל

אג"ח אשר מונפק על ידי ממשלת ארה"ב; 2.

14
קרנות גינצברג
מדד Indxx USD Disruptive Technologies הינו מדד גלובלי הכולל חברות הפועלות בשווקים מסורתיים עם טכנולוגיות ייצור והפצה חדשות שיש ביכולתן לשנות לשבש את סדרי העולם הישנים, תוך הבאת ערך מוסף רב לאספקטים שונים של חברה וכלכלה
קרנות >> כל תוצאות קרנות השתלמות, פנסיה וגמל של ״אלטשולר שחם בית השקעות״ למאי ומתחילת 2020 איזה קרנות כבר בפלוס מתחילת השנה?
פתרונות חסכוניים באנרגיה - חברות אשר מפתחות רכיבים חשמליים הנועדים לספק פתרונות לאנרגיה יעילה וחסכונית
קרנות : חיפוש והשוואת קרנות
מנוע החיפוש הינו כלי עזר בלבד