חתן וכלה. ברכה לחתונה

יש שהזכירו מנהג קדום שהיה נוהג בקצת מהקהילות להפטיר בשבת חתן את ההפטרה "שוש אשיש" במקום את ההפטרה הרגילה שהיו אמורים לקרוא באותה שבת כי עיקר העניין לשמח חתן וכלה הוא שירגישו הודאה לה', על כן אמרו חז"ל "המשמח חתן וכלה כאילו הקריב קרבן תודה"
הרב נחמן יוסף וילהלם הוציא בשנת תשע"א ספר בשם חמישה קולות—שבע ברכות בהלכה ובאגדה במילים אחרות: "כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים" משמעותו: לבנות את החורבות את החששות שמביאים לחורבן ביום השמחה

ברכה לחתונה

יש שכתבו שאם שבת שקודם נישואיו היא שבת תשעה באב יש להקדים את שבת החתן שבת אחת קודם, מאחר שאין לערוך בשבת תשעה באב כל שמחה שהיא.

24
שבת חתן
לשתי שיטות אלו יש השלכות מעשיות בהלכה לגבי החיוב בקרבן תודה
שבת חתן
המהרש"א מבאר כי משמעות הפסוק והברכה זהה למעשה: "קול מצהלות חתנים" — במה הם צוהלים? ב"קול אומרים הודו" - הם מודים בקול צהלתם לה', ואומרים 'הודו לה' צבאות'
שבע ברכות
על מנת לענות על השאלה הזו נביא משל למה הדבר דומה: מלך אחד ביקש לבנות גשר מפואר ולשם כך חיפש אדריכל
ואכן הדבר הראשון שה' נתן לאדם לאחר שראה ש"לא טוב היות האדם לבדו" הוא אישה כתוצאה מהשינוי בנוסח הברכה מהפסוק בירמיה, ישנם טוענים שרבים בציבור אינם מודעים שעיקר מטרת ה'שבע ברכות' היא להודות ולשבח לבורא יתברך על חסדיו הנפלאים
רמז למנהג זה ישנו כבר ב, שם נכתב ש"חתן דומה למלך", וכפי שהמלך מצווה שיהיו לו , כך החתן עולה לתורה פעמיים, פעם אחת בשבת שקודם החתונה ופעם אחת בשבת שלאחר החתונה הגמרא במסכת ברכות ו, ב מביאה שהיו עוד קולות אבל אלו הופיעו לאחר מתן תורה, ואינם במניין

פסוקים להזמנה

.

19
שבע ברכות
ככה גם בחתונה החתן והכלה הופכים להיות אדם אחד, כמו שכתוב: על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד"
חמישה קולות
המהרש"א מבאר את הקשר בין מתן תורה לשמחת חתן וכלה על פי דברי המשנה כי "ביום חתונתו - זה מתן תורה"
שבע ברכות
בכל תפוצות ישראל נהגו לשיר אחרי ה "עוד ישמע"
והיו ישראל הולכים בשבתות, ויושבים בין שני שערים הללו טעם נוסף למנהג השמחה בשבת לפני הנישואין, מבואר בתלמוד , שניתן לומר ברכת שהשמחה במעונו עוד לפני החתונה, מהזמן בו מכינים את צורכי סעודת החתונה, כי השמחה על הקמת בית בישראל מתחילה כבר בהכנת צורכי החתונה
מנהג זה מופיע כבר בדברי ה נשאלת השאלה : הלא אין שמחה לאדם והאישה כיום חתונתם

חמישה קולות

יש הסבורים שטעם המנהג על פי המבואר בזוהר תרומה קמ"ה, א , שמכניסים את החתן לחופה בשירות ותשבחות, ובעליה לתורה יש מעין אותו אור שבחופה, לכן משוררים באותו שעה.

28
ביאור:לקט דברי תורה קצרים לחתונה
וגם אם נאמר שאכן כובד הבית מתאים ליסודות הגשר, לכשיהיו לו ילדים שירוצו וישתוללו האם גם אז יעמוד הגשר איתן? בשבת חתן, נוהגים לעלות את החתן לעליית מפטיר שבת חתן ידוע גם כ אופרוף או שפינהאָלץ, ב היא שבת שחלה קודם נישואים או מיד לאחריהם
ביאור:לקט דברי תורה קצרים לחתונה
פסוקים להזמנה
המנהג הרווח היום הוא לשיר לאחר החופה רק את ארבעה הקולות הראשונים ששון, שמחה, חתן וכלה